Program konference

PONDĚLÍ 5. 9. 2022

08.30 - 08.35  Zahájení
                          Předsedající: doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D. 


08.35 - 10.00   Biologie nádorů I
                          Předsedající: doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D., doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D., Mgr. Stjepan Uldrijan, Ph.D.

08.35 - 08.50      Vodička P. (Praha): Studium molekulární diverzity adenomů tlustého střeva a konečníku-rané fáze přechodu v malignitu

08.50 - 09.05      Uldrijan S. (Brno): Nové molekulární mechanismy regulující signální dráhu MAPK ERK v buňkách melanomu

09.05 - 09.20      Müller P. (Brno): Regulace stresové odpovědi v nádorových buňkách

09.20 - 09.35      Bouchal J. (Olomouc): Výhody a omezení 3D organoidů a ex vivo kultivace nádorových tkání v personalizované medicíně

09.35 - 09.50      Nováková K. (Brno): Biobanky a jejich role ve vědě - luxus nebo nezbytnost?

Diskuse


10.00 - 10.30    Coffee break


10.30 - 12.00    Biologie nádorů II
                          Předsedající: prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.

10.30 - 10.50         Smetana K. (Praha): Nádorově asociované fibroblasty a jejich produkty jako možný cíl precizní protinádorové terapie

10.50 - 11.10           Lacina L. (Praha): Exosomy a mikroprostředí maligních nádorů, zejména melanomů

11.10  -  11.25          Šedo A. (Praha): Dipeptidylpeptidase-IV aktivitou a/nebo strukturou homologní molekuly v biologii a medicíně

11.25 -  11.40          Bušek P. (Praha): Mezenchymální buňky s charakteristikami nádorově asociovaných fibroblastů v mikroprostředí glioblastomů a mozkových metastáz

11.40 -  11.55          Trnka J. (Praha): Mitochondriálně cílené látky v léčbě nádorů - na co si dát pozor

 Diskuse


12.00 - 13.00    Oběd 


13.00 - 14.30    Biologie nádorů III.
                         
Předsedající: doc. Ing. Jiří Hatina, CSc., Mgr. Božena Smolková, Ph.D., doc. Mgr. Jiří Šána, Ph.D.

13.00 - 13.15          Šána J. (Brno): Význam nekódujících RNA v patogenezi gliomů

13.15 - 13.30          Hatina J. (Plzeň): Nádorové kmenové buňky - klinická relevance a experimentální přístupy

13.30 - 13.45         Beneš P. (Brno): Biologické markery progrese solidních nádorů

13.45 - 14.00         Smolkova B. (Bratislava): Deregulácia epigenómu u melanómu uvey so zlou prognózou

14.00 - 14.15          Kupcová Skalníková H. (Liběchov): Role imunitní odpovědi ve spontánní regresi melanomu

Diskuse


14.30 - 15.00    Přednášky sponzora

14.30 - 14.45        Ciesielska A. (10X Genomics): Spatial transcriptomics in cancer research

14.45 - 15.00        Maroun B. (Illumina): Redefining NGS in Cancer Research


15.00 - 16.30    Pokročilá molekulární diagnostika nádorů - precizní onkologie
                          Předsedající: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D., prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.

15.00 - 15.20        Bouchalová P. (Brno): Proteiny odpovědné za špatnou terapeutickou odpověď metastatických nádorů ledvin na léčbu tyrosinkinasovými inhibitory

15.20 - 15.40        Srovnal J. (Olomouc): Tekutá biopsie v klinické a experimentální onkologii

15.40 - 15.55        Souček P. (Praha): Využití celoexomového sekvenování ke studiu prognózy a rezistence na terapii u pacientek s karcinomem ovaria

15.55 - 16.10         Bednář D. (Brno): PredictSNPONCO: Webový server pro rychlou automatizovanou analýzu mutací v proteinech spojených s rozvojem rakoviny

16.10 - 16.25         Pokorná P. (Brno): Využití precizní medicíny a konceptu "drug repositioning" v managementu pacientů s vaskulárními anomáliemi

Diskuse


16.30 - 17.00    Coffee break

17.00 - 18.00    Moderní přístupy v protinádorové terapii
                         Předsedající: doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D., doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D., prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. 

17.00 - 17.15          Zdražilová Dubská L. (Brno): Výroba a klinické hodnocení ATMP z dendritických buněk u pediatrických pacientů s high-risk tumory

17.15 -  17.30         Eckschlager T. (Praha): Předčasné stárnutí jako příčina pozdních následků protinádorové léčby

17.30 - 17.45         Obermannová R. (Brno): GENESIS - národní platforma výstupů a výsledků doporučení molekulárních tumor boardů v rámci sítě CZECRIN ONCO

DiskuseÚTERÝ 6. 9. 2022

08.00 - 09.30  Studentská sekce
                         Předsedající: doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D., doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D. 

8.00 - 8.15           Jakubechová J. (Bratislava): Extracellular vesicles of human uveal melanoma mediate gene-directed enzyme/prodrug therapy

8.15 - 8.30           Ondrišová L. (Brno): Adaptace buněk chronické lymfocytární leukémie na cílenou léčbu BCR inhibitory

8.30 - 8.45          Curylová L. (Brno): Změny v expresi proteinů rodiny p53 korelují s expresí faktorů kmenovosti a tumorigenicitou nádorových buněk u pediatrických                                                      sarkomů

8.45 - 9.00          Výmolová B. (Praha): Mezenchymální buňky asociované s mozkovými nádory: charakterizace a funkce ve vztahu k myeloidnímu infiltrátu

9.00 - 9.15           Vavrušáková B. (Brno): Role of ER stress in immune surveillance and carcinogenesis 

                            Diskuse

 
09.30 - 10.00   Sto let Česko-slovenské biologické společnosti
                          Předsedající: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.

                             Svoboda A. (Brno): Sto let Československé biologické společnosti


10.00 - 10.30    Coffee break

10.30 - 11.00     Babákova přednáška + předání Babákovy medaile a diplomů pro studenty 
                         
Předsedající: 
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. 

                             Slabý O. (Brno): Vyšší stupeň personalizace léčby nádorových onemocnění s využitím komplexního genomového profilování: precizní onkologie


11.00 - 11.30      Současnost a budoucnost nádorového výzkumu v České republice

                          Předsedající: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D., prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

                             Šedo A. (Praha): Představení Národního ústavu pro výzkum rakoviny


11.30 - 13.00     Biologie nádorů IV - hematoonkologie

                          Předsedající: prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D. 

11.30 - 11.45           Kotašková J. (Brno): Realita zapojení molekulárně biologických metod do diagnostiky a stratifikace lymfoproliferativních onemocnění

11.45 - 12.00          Plevová K. (Brno): Přínos a úskalí sekvenačních metod v diagnostice hematologických malignit

12.00 - 12.15          Doubek M. (Brno): Moderní léčba chronické lymfocytární leukemie - příklad personalizované hematologické léčby

12.15 - 12.30          Šnaurová R. (Ostrava): Tumor supresor OTUD1 reguluje translaci skrze deubiquitinaci ribozomů

12.30 - 12.45         Ševčíková S. (Brno): Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu

Diskuse


13.00 - 13.50    Oběd


13.50 - 14.00    Přednášky sponzora

13.50 - 14.00     Bezděková (Accela): New approaches in cancer research combining Full Spectrum Cytometry and live-cell imaging 


14.00 - 15.30    Genetika nádorových onemocnění
                          Předsedající: doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D., prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

14.00 - 14.20         Mišove A. (Brno): Vzácnější příčiny dědičné dispozice k nádorům prsu a ovaria

14.20 - 14.40         Macůrek L. (Praha): Funkční charakterizace CHEK2 variant u pacientek s karcinomem prsu

14.40 - 15.00         Grell P. (Brno): NGS testování nádorů, precizní onkologie a genetické vyšetření - multioborová spolupráce v MOÚ

15.00 - 15.20         Drábová K. (Brno): Výsledky celoexomového sekvenování germinální DNA u dětských pacientů se solidními tumory

Diskuse


15.30 - 17.00     Etické aspekty onkologického výzkumu
                          Předsedající: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.

15.30 - 16.00         Veselská R. (Brno): Etika výzkumu v ČR, rok 2022: samozřejmost, formalita nebo přežitek?

16.00 - 16.30         Kozáková Š. (Brno): Etické aspekty klinických hodnocení v onkologii

Diskuse


STŘEDA 7. 9. 2022   II. Morfologický workshop - Buňky a tkáně ve třech rozměrech

                          doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.

  • Přednáška "Počítačová mikrotomografie pro 3D analýzu tkání a orgánů" (Michaela Kavková, VUT Brno)
  • Přednáška "Obrazová analýza mikroskopických snímků" (Wojciech Jesionek, CELLIM CEITEC)
  • Exkurze CELLIM a demonstrace pokročilé mikroskopické techniky (Wojciech Jesionek, CELLIM CEITEC)
  • Představení oboru "Klinický embryolog" a exkurze do výukových embryologických laboratoří Ústavu histologie a embryologie LF MU (Aleš Hampl, LF MU)
  • Mikroskopická stavba lidského těla - demonstrace tkáňových preparátů UHE LF MU (Petr Vaňhara, LF MU)